Urlop ojcowski

500 plus i inne świadczenia dla bezrobotnego rodzica w 2018 roku

bezrobotni rodzice

Brak zatrudnienia nie jest jednoznaczny z brakiem wsparcia finansowego na dziecko. Na jaką pomoc od państwa mogą liczyć rodzice, którzy nie pracują?


Becikowe

Rodzice mogą liczyć na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli popularne becikowe. Wystarczy złożyć wniosek w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej (w zależności od tego, który organ zajmuje się obsługą tego rodzaju świadczeń) nie później niż 12 miesięcy od momentu urodzenia dziecka (pamiętajmy, że dziecko musi mieć wcześniej nadany numer PESEL) i spełnić dwa podstawowe warunki.

Mama dziecka musi posiadać udokumentowany fakt pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu, a dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1922 zł netto. Jeśli obydwa kryteria są spełnione, rodzice otrzymają jednorazowe wsparcie w wysokości 1000 złotych. Więcej na temat becikowego i dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, przeczytacie tutaj.

Kosiniakowie

Na kolejny 1000 zł – i to nie raz, ale każdego miesiąca przez cały rok od urodzenia dziecka – mogą liczyć zarówno matki niepełnoletnie, studenci, rolnicy, panie pracujące na umowach cywilno-prawnych, jak i bezrobotne właśnie. W przypadku urodzenia bliźniąt świadczenie jest wypłacane przez 65 tygodni, trojaczków – 67 tygodni, czworaczków – 69 tygodni, pięciorga i więcej dzieci – przez 71 tygodni. To wsparcie dla osób, które zostały rodzicami, ale nie przysługuje im prawo do zasiłku macierzyńskiego - kosiniakowe jest jego odpowiednikiem.

By otrzymać świadczenie wystarczy złożyć wniosek w gminie lub ośrodku pomocy społecznej, przy czym nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych kryteriów dochodowych. W momencie składania wniosku należy mieć ze sobą dowód osobisty oraz akt urodzenia dziecka. Jeżeli mama złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia dziecka otrzyma wyrównanie za poprzednie miesiące, ale jeśli zrobi to później, zasiłek będzie wypłacany wyłącznie za okres od momentu złożenia wniosku do ukończenia przez dziecko 1. roku życia.

Program 500 plus

Rodzice bezrobotni mogą liczyć na 500 zł na każde dziecko (także pierwsze) przysługujące w ramach programu 500 plus, o ile ich dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie. Jeśli dochód jest wyższy (np. jeden rodzic pracuje), wówczas rodzina otrzyma wsparcie z programu wyłącznie na drugie i kolejne dziecko. Kwota ta przysługuje rodzicom każdego miesiąca aż do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia i niezależnie od dochodów rodziny. Wniosek można złożyć w gminie, listownie - za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. Więcej na temat programu przeczytacie tutaj.

Zasiłek rodzinny i dodatki

Każdy, także bezrobotny, rodzic może starać się o zasiłek rodzinny. By otrzymać pieniądze przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie może przekraczać kwoty 674 zł. Obecnie świadczenie wynosi: 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie ukończyło 5 lat, 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia oraz 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, ale nie ukończyło 24. roku życia.

Wniosek składamy w organie zajmującym się obsługą świadczeń na terenie, który zamieszkujemy. Więcej informacji na ten temat oraz dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku, znajdziecie tutaj.  Rodzina, której przysługuje zasiłek, może też wnioskować o tzw. dodatki.

Spis dodatków prezentujemy poniżej:

  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej niż 386 zł na wszystkie dzieci (273 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, ale nie więcej niż 546 zł na wszystkie dzieci);
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i na następne dzieci - 95 zł;
  • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka na dziecko do 5. roku życia - 90 zł, powyżej 5. roku życia – 110 zł;
  • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 113 zł na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, 69 zł na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła
  • dodatek z tytułu urodzenia dziecka (opisane wyżej becikowe)
  • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego 400 zł miesięcznie;
  • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 100 zł na dziecko.

 

Świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawne dziecko

Bezrobotni rodzice dziecka niepełnosprawnego mogą liczyć na dodatkowe świadczenie – o ile rezygnują z pracy właśnie z uwagi na konieczność zajęcia się chorą pociechą. Mowa o świadczeniu pielęgnacyjnym, którego kwota wynosi obecnie 1477 zł netto miesięcznie.

Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność dziecka powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Przyznanie tego świadczenia nie jest uzależnione od dochodu rodziny.

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!