Urlop ojcowski

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop ojcowski - czy możliwy?

tata i syn na spacerze

Czy za niewykorzystany urlop ojcowski przysługuje rekompensata pieniężna? Co w sytuacji, jeśli pracownik złoży wniosek o urlop, ale go nie wykorzysta? Sprawdź koniecznie!


Czym jest ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Urlop wypoczynkowy to nie tylko prawo – to także obowiązek. Odpoczynek od obowiązków zawodowych wpływa korzystnie zarówno na zdrowie i kondycję pracownika, jak też na jakość wykonywanych przez niego zadań, dlatego niesie korzyści dla obydwu stron. W czasie trwania umowy o pracę urlop wypoczynkowy musi zostać wykorzystany „fizycznie” - ewentualnie przeniesiony na kolejny rok i wykorzystany w jego trakcie. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w zamian za to, że pracownik nie skorzysta z urlopu.

Kiedy więc ekwiwalent może zostać wypłacony? W sytuacji wygaśnięcia umowy o pracę lub jej rozwiązania. Ekwiwalent to równowartość niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w formie rekompensaty pieniężnej. Może dotyczyć zarówno niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, jak i urlopu zaległego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który ustalany jest odrębnie dla każdego roku. Przykładowo w 2021 roku współczynnik ten wynosi 21.

Jak jest obliczany? [365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 dni wolne)]: 12 = 21. Jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość współczynnika obniża się proporcjonalnie do tego wymiaru.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop ojcowski

Powyższe zasady nie dotyczą jednak wszystkich urlopów, a jednym z tych, których nie można „wymienić” na pieniądze jest urlop ojcowski (co do zasady, ale o tym niżej). Urlop ojcowski jest uprawnieniem, nie zaś obowiązkiem, jak wspomniany wyżej urlop wypoczynkowy. Ojciec może i powinien, ale wcale nie musi z niego korzystać. Na decyzję, czy chce wykorzystać przysługujące mu prawo, ma aż 24 miesiące (pierwsze dwa lata życia dziecka). Jeśli pracownik nie zdecyduje się na urlop ojcowski, ten przepada, ale ojciec nie może liczyć na żadną rekompensatę z tego tytułu.

A jednak od powyższej zasady istnieje wyjątek. Jak wiadomo, w celu otrzymania urlopu ojcowskiego pracownik musi złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek (w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu). Pracodawca ma obowiązek taki wniosek przyjąć i uwzględnić, a więc złożenie wniosku jest równoznaczne z uzyskaniem urlopu. Chyba że tata - mimo złożenia wniosku - nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia we wskazanym terminie. W takiej sytuacji za niewykorzystany, a udzielony (!) urlop ojcowski będzie przysługiwało wynagrodzenie pieniężne, czyli właśnie ekwiwalent.

 

Autor: Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!