Urlop ojcowski

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia pracownika o urlop ojcowski

Obowiązki pracodawcy

Od 1 stycznia 2010 r. wprowadzono osobne, samodzielne uprawnienie dla pracownika – ojca wychowującego dziecko – urlop ojcowski. Jakie obowiązki wobec pracowników ubiegających się o urlop ojcowski mają pracodawcy? Oto, co na ten temat mówi kodeks pracy…

Uznanie prawa pracownika – ojca do urlopu ojcowskiego

Urlopu ojcowskiego udziela się  na pisemny wniosek składany przez uprawnionego pracownika w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi – ojcu urlopu ojcowskiego w wymiarze jednego tygodnia (do końca 2011 r.).  Natomiast złożenie wniosku z krótszym, niż 7 dni wyprzedzeniem lub nie złożenie go wcale nie wiąże pracodawcy. Pracownik może wówczas skorzystać z urlopu ojcowskiego w innym terminie – aż do chwili ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia, o czym warto go powiadomić. Pracodawca może dobrowolnie udzielić w takim przypadku urlopu ojcowskiego, nie ma jednak takiego obowiązku.

Ojciec dziecka może ponad to korzystać z urlopu ojcowskiego w czasie gdy matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskie lub wychowawczego. Pracodawca ma obowiązek udzielić go również  w takich okolicznościach.

Zapewnienie pracownikowi – ojcu ciągłości zatrudnienia

Zatrudniony przebywający na urlopie ojcowskim podlega takiej samej ochronie przed zwolnieniem
z pracy jak matka dziecka na urlopie macierzyńskim. Pracownik – ojciec ma prawnie zagwarantowaną ciągłości zatrudnienia (art. 1823 § 3 k. p.). Pracodawca nie może wręczyć takiemu pracownikowi wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać z nim stosunku pracy, chyba że natychmiastowo z winy pracownika albo za wypowiedzeniem w związku z ogłoszeniem upadłości bądź likwidacji firmy.

Po powrocie z urlopu muszą mieć gwarancję powrotu na dotychczas zajmowane lub równorzędne stanowisko. Wynagrodzenie takich pracowników musi z kolei odpowiadać temu, jakie otrzymywaliby gdyby nie skorzystali z urlopu ojcowskiego.

Pracownikowi - ojcu przysługują też podobne uprawnienia rodzicielskie, a więc np.:

- wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez zajęcia w wyniku bezprawnego zwolnienia z pracy,

- prawo do urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie ojcowskim, na co pracodawca musi wyrazić zgodę.

Wypłacenie pracownikowi zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński przysługuje pracownikowi za każdy dzień udzielonego urlopu ojcowskiego, nie wyłączając dni wolnych od pracy. W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego pracownik musi przedłożyć pracodawcy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz  oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany wcześniej
z innego tytułu.

Jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS, należy przedłożyć dodatkowo zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie ojcowskim i jego okresie oraz ZUS Z-3.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. W przypadku gdy prawo do zasiłku powstało przed upływem tego okresu, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia pracownika.

Zamieszczenie informacji o odbywanym urlopie ojcowskim w aktach pracownika

Akta osobowe pracownika muszą zawierać informację o dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie ojcowskim. Mówi o tym rozporządzenie z 10 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 115, poz. 971). Według ustawy w części B akt osobowych, czyli dokumentacji dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia, pracodawca będzie musiał przechowywać pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!