Urlop ojcowski

Prawa i obowiązki rodziców przedszkolaka

prawa rodziców przedszkolaków

Każda placówka przedszkolna powinna udostępnić rodzicom zakres przysługujących im praw oraz należących do nich obowiązków.


Choć szczegółowa lista praw i obowiązków rodziców dziecka uczęszczającego do przedszkola różni się w zależności od danej placówki, wiele punktów jest wspólnych. Do czego mają prawo rodzice przedszkolaka i jakich obowiązków muszą przestrzegać?

Prawa rodziców przedszkolaka

Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola lub żłobka mają prawo do:

 • zaznajomienia się z podstawami programowymi wychowania przedszkolnego, wymaganiami edukacyjnymi oraz planem pracy nauczyciela danej grupy;
 • decydowania o liczbie godzin pobytu swojego dziecka w przedszkolu;
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, zachowania i rozwoju;
 • dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielami i dyrektorem;
 • otrzymywania informacji na temat jadłospisu na każdy dzień tygodnia;
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola, żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć;
 • wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;
 • uzyskiwania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie ze swoimi potrzebami;
 • czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz wspierania go w jego działaniach: zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrza i otoczenia przedszkola, udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez czy zajęć wychowawczo – dydaktycznych;
 • udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu.

 

Obowiązki rodziców przedszkolaka

Także obowiązki mogą się różnić w zależności od tego, jakie dokładnie zasady panują w danej placówce. Przykładowo: w przedszkolu, które korzysta z cateringu w zakresie wyżywienia wychowanków konieczne będzie wcześniejsze zgłaszanie planowanej nieobecności dziecka. Placówki, które zapewniają maluchom własne wyżywienie nie zawsze wymagają od rodziców takich informacji.

Ogólnie rzecz biorąc rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola mają obowiązek:

 • przestrzegać Statutu Przedszkola;
 • przestrzegać zasad higieny i BHP na terenie przedszkola;
 • regularnie i terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu;
 • przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych: jedzenie, higiena, toaleta;
 • zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka oraz wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie w grupie (ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje);
 • przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe bez konieczności podawania mu w placówce jakichkolwiek leków;
 • wyposażać dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory;
 • przestrzegać godzin pracy przedszkola: przyprowadzać i odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania placówki osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające mu pełne bezpieczeństwo;
 • kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia ewentualnego wypadku;
 • informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola bądź o jego planowanej nieobecności;
 • informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu;
 • niezwłoczne zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych stwierdzonych u dziecka, a po ich przebyciu dostarczyć informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka pozwalającym na pobyt w przedszkolu;
 • bezzwłocznie zgłaszać zmiany w zakresie danych kontaktowych: adresu zamieszkania i telefonu;
 • utrzymywać stały kontakt z nauczycielem lub dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku;
 • uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń.

 

A jak było/jest w Was, drodzy Rodzice? Znacie swoje prawa i obowiązki, których wymaga od Was przedszkole?

 

Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!