Urlop ojcowski

Urlop ojcowski a składki FP i FGŚP

Urlop ojcowski

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek za osoby zatrudnione (np. na podstawie umowy o prace, zlecenie). Są to m.in. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Od kilku lat istnieje szereg wyjątków zwolnień od tej zasady. Nie opłaca się składek za osoby po urlopach macierzyńskich. A co z mężczyznami wracającymi po urlopie ojcowskim?


Składki na Fundusz Pracy mają obowiązek opłacać osoby prowadzące działalność pozarolniczą gospodarczą, a także pracodawcy i zleceniodawcy. Odprowadza się ją za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. W roku 2012 jej wysokość to 2,45% od podstawy wymiaru składek. Z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy wynika obowiązek uiszczania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jest to zabezpieczenie w razie niewypłacalności pracodawcy. Składkę tę opłaca pracodawca ze środków własnych. W bieżącym roku wynosi ona 0,10%. Nie muszą jej opłacać pracodawcy, którzy są niewypłacalni.

Zwolnienia

Od 1 lipca 2009 wprowadzono kilka zwolnień z odprowadzania wymienionych składek. Od tego czasu składek nie muszą odprowadzać pracodawcy za pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem widnieli w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. Czas zawieszenia składek to 12 miesięcy od dnia zatrudnienia. Podobna zasada dotyczy kobiet, które ukończyły 55 rok życia i mężczyzn po 60. roku życia. Osoby te objęte są już dożywotnim zwolnieniem z konieczności uiszczania za nich składek. Takie zapisy mają na celu ułatwić osobom bezrobotnym i starszym powrót do aktywności pracowniczej. Pomagają przywrócić takie osoby na rynek pracy.

Powrót po urlopach

Od początku 2009 roku pracodawcy nie muszą odprowadzać składek FP i FGŚP za osoby, które wracają po urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym. Zwolnienie obowiązuje przez 36 miesięcy od dnia pierwszego miesiąca po powrocie do pracy. Datę liczy się od daty zakończenia urlopu macierzyńskiego, a nie faktycznego powrotu do pracy. Zwolnienia przysługują każdorazowo, gdy pracownik będzie na takim urlopie, czyli na każde kolejne dziecko.

Co z ojcowskim?

Niestety zwolnienie z opłacania składek za pracownika, który przebywał na urlopie ojcowskim nie obowiązuje. Takie prawo przysługuje mężczyznom, ale tylko tym, którzy byli na urlopach na prawach urlopu macierzyńskiego i dodatkowych urlopach na prawach urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że gdy pracownik wraca po urlopie ojcowskim pracodawca musi standardowo opłacać za niego składki FP i FGŚP.

Karolina Jędras

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!