Urlop ojcowski

Urlopy dla ojców w 2014 roku

Urlop ojcowski 2014

Jak w nowym roku przedstawia się kwestia urlopu ojcowskiego? Czy uległ wydłużeniu? A może w związku z faktem, że urlop rodzicielski to uprawnienie także dla tatusiów, ojcowski został skrócony? Przeczytajcie.

Urlop ojcowski 2014

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, w 2014 roku urlop ojcowski nadal przyznaje się na zasadach, funkcjonujących w roku ubiegłym. Pracownik, sprawujący opiekę nad dzieckiem, ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, czyli 14 dni kalendarzowych - wliczane są do nich soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy. Prawo do skorzystania z urlopu przysługuje ojcu do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia – po tym okresie wygasa bezpowrotnie. W przypadku dzieci przysposobionych urlop można wykorzystać nie później, niż do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej, niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia przez nie 10 roku życia. Za czas urlopu ojcowskiego otrzymuje się zasiłek macierzyński. W celu otrzymania urlopu pracownik musi przedłożyć pracodawcy pisemny wniosek, który jednak nie może zostać przez pracodawcę odrzucony - o ile zostanie złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem planowanego urlopu.

Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach opowiedziała się za odrzuceniem projektu, wydłużającego wymiar urlopu ojcowskiego z tego względu, że od ubiegłego roku ojcom  przysługują dodatkowe dni wolne z tytułu urlopu rodzicielskie­go. Skoro, zdaniem posłów, mężczyźni mogą na równi z kobietami korzystać z urlopów rodzicielskich, nie ma potrzeby wydłużania także słynnego ojcowskiego. Biorąc pod uwagę, że odrzucenie projektu argumentowano faktem, iż wprowadzenie rodzicielskiego rozwiązało problemy związane z urlopami dla ojców, a wspomniany projekt powstał zanim zapowiedziano wprowadzenie rodzicielskiego, wydłużenia ojcowskiego trudno się w najbliższym czasie spodziewać.

Urlop rodzicielski – także dla ojców

Do urlopu rodzicielskiego ma prawo zarówno mama, jak i tata i to oni sami decydują, w jaki sposób go spożytkują. Można go podzielić maksymalnie na trzy części (po 8 tygodni). Może go wykorzystać tylko jedno z rodziców (w całości lub w części), mogą się nim podzielić (całością lub częścią), mogą też przebywać na nim równocześnie (maksymalnie przez 13 tygodni). Roczny urlop ma mieć jednak charakter ciągły, co oznacza, że poszczególne jego części powinny występować bezpośrednio po sobie. 14 tygodni urlopu macierzyńskiego kobieta ma obowiązek przeznaczyć dla siebie, z reszty może zrezygnować na rzecz ojca dziecka (tzw. tacierzyński, czyli niewykorzystana przez matkę część urlopu macierzyńskiego). Ojcu dziecka przysługuje także prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego (uprawnienie, przysługujące matce bezpośrednio po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego). Rodzice mogą go również podzielić między siebie na dwie części, trwające przynajmniej tydzień.

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!