Urlop ojcowski

Zasiłek macierzyński dla ojca korzystającego z prawa do urlopu ojcowskiego

Zasiłek macierzyński

Pracownik, który został ojcem, ma nie tylko prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego, ale przysługuje mu też przywilej pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jakie musi spełnić warunki, by zasiłek uzyskać? Gdzie i jakie dokumenty powinien złożyć i jak obliczyć wysokość zasiłku?

 

Dla kogo prawo?

Zasiłek macierzyński zwyczajowo przysługuje kobiecie przebywającej na faktycznym bądź dodatkowym urlopie macierzyńskim oraz urlopie na warunkach macierzyńskiego. Niekiedy jednak może z tego prawa skorzystać inny członek rodziny, np. ojciec dziecka. Ubezpieczony pracownik może pobierać zasiłek macierzyński w trzech przypadkach:

  • gdy korzysta z części  urlopu macierzyńskiego, z której zrezygnowała matka dziecka (kobieta po wykorzystaniu przynajmniej 14 tygodni urlopu, może podjąć decyzję o powrocie do pracy; wówczas niewykorzystaną część macierzyńskiego może przejąć ojciec dziecka),
  • gdy matka dziecka umarła lub porzuciła swoje dziecko,
  • gdy przebywa na urlopie ojcowskim.

 

Okres pobierania zasiłku zależy od liczby urodzeń przy jednym porodzie. W przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi on 20 tygodni, dwojga dzieci – 31 tygodni i o dwa tygodnie więcej przy każdym kolejnym dziecku. Zasiłek pobierany przez okres określony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje głównie pracownikom przebywającym na ojcowskim, ale należy się on także wszystkim innym pracującym, którzy objęci są ubezpieczeniem chorobowym (np. członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub osobom wykonującym pracę nakładczą, objętych umową agencyjną i umową zlecenie czy odbywających służbę zastępczą).

Wysokość zasiłku

Podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla pracownika jest średnie miesięczne wynagrodzenie, które otrzymywał on w roku poprzedzającym urlop ojcowski - wynosi on więc 100% wynagrodzenia lub przychodu, który stanowi podstawę wymiaru zasiłku. Jeżeli mężczyzna pracuje krócej niż rok, wówczas podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia. W przypadku ojców nie będących pracownikami, np. prowadzących własną działalność czy pracujących na umowę zlecenie, brany jest pod uwagę przychód – kwota, która stanowi podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych, odliczając kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

Potrzebne dokumenty

Ojciec, przebywający na urlopie ojcowskim i chcący skorzystać z prawa do zasiłku macierzyńskiego, musi skompletować następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego i jego terminie,
  • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany wcześniej z  innego tytułu,
  • zaświadczenie płatnika na druku ZUS Z-3 (ubezpieczeni pracownicy) lub ZUS Z-3a (ubezpieczeni, nie będący pracownikami) – jeśli zasiłek wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Świadczenie trafi na konto pracownika w ciągu 30 dni od złożenia potrzebnych dokumentów. W takim też czasie powinna zostać wydana odmowa przyznania zasiłku wraz z uzasadnieniem.

 

Paulina Wójtowicz

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!