Urlop ojcowski

Zasiłek macierzyński - warunki otrzymania

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński to świadczenie przysługujące matce przebywającej na urlopie macierzyńskim, na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub ojcu przebywającemu na urlopie ojcowskim. Jednak nie tylko osoby zatrudnione mogą liczyć na jego wypłatę. Prawo do otrzymania zasiłku jest bowiem uzależnione przede wszystkim od posiadania ubezpieczenia chorobowego. Zobacz, jakie są warunki jego otrzymania.


Prawo do zasiłku

Prawo do zasiłku przysługuje osobie zatrudnionej, która w okresie ubezpieczenie chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko. Zasiłek jest wypłacany przez okres urlopu macierzyńskiego. Czas, w którym będzie wypłacany zależy więc od tego, ile urodziłyśmy dzieci podczas jednego porodu. Przy jednym maluchu – 20 tygodni, przy dwóch – 31, a przy trzech 33 i o dwa tygodnie więcej w przypadku kolejnych dzieci. Zasiłek może pobierać także ojciec dziecka. Dzieje się tak, kiedy matka rezygnuje z przysługującego jej urlopu po minimum 14 tygodniach i wraca do pracy. Pozostałą część wykorzystuje mężczyzna i to on otrzymuje pieniądze. Ważny jest także fakt, iż prawo do zasiłku przysługuje ubezpieczonym kobietom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w czasie trwania ciąży
z powodu likwidacji lub ogłoszenia upadłości firmy.

Podobnie mężczyzna - pracownik za czas urlopu ojcowskiego otrzymuje zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 5a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli urlop ojcowski nastąpi przed upływem tego okreu. W celu wypłaty zasiłku (oprócz wniosku o urlop ojcowski) należy przedłożyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytuł
 • oraz dodatkowo, jeżeli zasiłek jest wypłacany przez ZUS - zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3a, w przypadku ubezpieczonych niebędących pracownikami, a także zaświadczenie o przerwaniu działalności zarobkowej i jego okresie.

 

Pracodawca przekazuje te dokumenty do ZUS, bezpośrednio do ZUS zwraca się natomiast osoba np. prowadząca działalność gospodarczą. W małych zakładach pracy, do 20 pracowników, zasiłek wypłaca ZUS, i tam pracodawca przekazuje dokumentację zasiłkową pracownika (Dz.U z dnia 21.02.2005nr.31, poz. 267). Natomiast w większych firmach zasiłki nalicza i wypłaca pracodawca, który następnie pomniejsza należne w danym miesiącu składki o kwotę wypłaconych zasiłków.

Warunki, jakie należy spełnić

Prawo do zasiłku macierzyńskiego mają osoby, które w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego spełniają takie warunki, jak:

 • Urodzenie dziecka
 • Przyjęcie dziecka w wieku poniżej 7 lat (w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego do 10 lat) na wychowanie i wystąpienie do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
 • Przyjęcie dziecka w wieku poniżej 7 lat (w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, poniżej 10 lat) na wychowanie w rodzinie zastępczej. Nie dotyczy to jednak rodziny zastępczej zawodowej, niespokrewnionej
  z dzieckiem,
 • Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu (jeśli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy)


W przypadku, kiedy opiekę nad maluchem ma sprawować osoba inna niż matka, warunki przedstawiają się następująco:

 • Ojciec dziecka lub inny ubezpieczonym członek najbliższej rodziny otrzymuje zasiłek, jeżeli przerwał zatrudnienie albo inną działalność zarobkową ze względu na chęć sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, które matka porzuciła lub w przypadku, kiedy zmarła,
 • Ojciec dziecka może wykorzystać pozostałą część okresu pobierania zasiłku przysługującego matce, kiedy kobieta po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres minimum 14 tygodni po porodzie zrezygnowała z dalszego pobierania zasiłku
  i wróciła do pracy.

 

Komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje, jeśli osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym:

 • Jest pracownikiem,
 • Jest członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółka rolniczego,
 • Wykonuje pracę nakładczą,
 • Wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub osobą z nią współpracującą,
 • Prowadzi pozarolniczą działalność (lub współpracuje z taką osobą)
 • Wykonuje odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztu,
 • Jest osobą duchowną

 

Agnieszka Kęsek

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!