Urlop ojcowski

Zmiany w becikowym

Zmiany w becikowym

Becikowe, to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, która przysługuje wszystkim, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, w wysokości 1000 zł na dziecko. Wprowadzona została ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). Wraz z nadejściem 2012 roku zasady przyznawania becikowego nieco się zmienią.

Becikowe – rodzinne świadczenie

Becikowe, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przyznawana w wysokości 1000 zł, przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu dziecka. Do becikowego (wg. projektu LPRu) mają prawo wszyscy rodzice, bez względu na status materialny czy cywilny. Jedynym warunkiem jest posiadanie aktu urodzenia dziecka. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) stanowi również, że świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego.

Ubiegając się o becikowe należy  złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Należy pamiętać, że wniosek złożony bez zachowania powyższego terminu nie zostanie rozpoznany. Wzór wniosku dołączony jest do rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży z 2010 r. ( można go również znaleźć pod artykułem).

Dokumenty dołączane do wniosku o becikowe

Do tej pory do wypłaty becikowego wystarczyło udowodnić (na dowolnym druku), że przez całą ciążę kobieta chociaż raz była badana przez lekarza ginekologa lub położną. Od stycznia 2012 roku przepis ten ulega zaostrzeniu. Świadczenie będzie się należało bowiem tylko tym kobietom, które udowodnią, że były pod opieką lekarza od 10. tygodnia ciąży. Potrzebne jest zatem stosowne zaświadczenie, o którego istnieniu powinni wiedzieć również lekarze prowadzący ciążę.

Do wniosku o becikowe należy zatem dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka;
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe np. przez drugiego z rodziców;
  • zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży.

 

Według Ministerstwa Zdrowia becikowe otrzymają również kobiety, którym po 1 listopada 2009 r. odmówiono jego wypłaty, bo nie potrafiły udowodnić, że przebywały pod stałą opieką lekarza od 10 tygodnia ciąży. Po wejściu w życie nowych przepisów będą miały prawo ponownie ubiegać się o wypłatę pieniędzy w urzędach gmin i Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Ekspert o zmianach w becikowym

Piotr Olechno, rzecznik resortu, w rozmowie z dziennikiem Metro,  przywołuje statystyki, z których wynika, że zaledwie co druga przyszła matka trafia do ginekologa w pierwszym trymestrze ciąży. Według niego zmiany takie są potrzebne, ponieważ wczesne i częste wizyty ciężarnej u lekarza ginekologa lub położnej pozwalają na prawidłowy monitoring ciąży i na szybkie podjęcie działań profilaktycznych bądź leczniczych w przypadkach występowania powikłań. To ogranicza liczbę zgonów okołoporodowych, wad wrodzonych, noworodków urodzonych z niską masą i zmniejsza odsetek wcześniactwa.

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!