Urlop ojcowski

Organizacja pracy na urlopie rodzicielskim

rodzina na urlopie rodzicielskim

Nie ma przeszkód, by w czasie urlopu rodzicielskiego pracownik podjął się pracy zawodowej. Istnieją jednak zapisy, które regulują tę kwestię prawnie. Warto je znać!


Pracownik lub pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego może łączyć ten urlop z pracą zawodową u swojego dotychczasowego pracodawcy – tego, który udzielił wspomnianego urlopu. Na jakich zasadach?

Do połowy etatu

W czasie urlopu rodzicielskiego pracownik może podjąć pracę u swojego pracodawcy, ale nie w pełnym wymiarze godzin – takie rozwiązanie w dużym stopniu mijałoby się z celem samego urlopu, który ma przecież służyć opiece nad nowonarodzonym dzieckiem. Maksymalna część etatu, jakiej może podjąć się pracownik na rodzicielskim to 1/2. Wówczas część urlopu pracownik może zagospodarować na pracę, pozostałą zaś część poświęcić dziecku. Oczywiście formalnie pracownik nadal jest zatrudniony we wcześniejszym wymiarze czasu pracy i do takiego też wymiaru może powrócić po zakończeniu korzystania z urlopu.

Tylko na wniosek

Podjęcie pracy na urlopie rodzicielskim wymaga złożenia przez pracownika stosownego wniosku w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy. Jeżeli taki wniosek został złożony w terminie, pracodawca co do zasady jest zobowiązany go uwzględnić. Pracownik w tego rodzaju dokumencie może określić swoje preferencje i oczekiwania co do rozkładu czasu pracy na urlopie, ale nie są one wiążące dla pracodawcy. Przełożony może też odmówić przyjęcia samego wniosku, jeśli jego uwzględnienie jest niemożliwe z uwagi na organizację pracy w danym przedsiębiorstwie lub rodzaj zadań wykonywanych przez pracownika. Słowem – jeśli praca na część etatu w tym przypadku jest zwyczajnie niemożliwa, pracodawca może odrzucić wniosek. O przyczynach odmowy pracownik zostanie poinformowany na piśmie.

Dłużej na urlopie

Jeśli pracownik zdecyduje się łączyć rodzicielski z pracą, może liczyć na to, że urlop ulegnie wydłużeniu - proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu. Wymiar części przedłużającej odpowiadać musi iloczynowi tygodni, przez które pracownik zamierza łączyć pracę z urlopem oraz wymiaru etatu, w jakim ta praca zostanie podjęta. I – co ważne - w czasie części przedłużającej urlop rodzicielski pracownik również może podejmować obowiązki zawodowe.

Nie w godzinach nadliczbowych

Chociaż w tej kwestii nie istnieją jednoznaczne zapisy prawne uznaje się, że od pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą zawodową nie należy wymagać podejmowania pracy w godzinach nadliczbowych.  Pracodawca nie ma więc podstaw oczekiwać od pracownika pojawienia się w pracy w godzinach pomiędzy wymiarem niepełnego etatu a pełną dniówką. Ten czas - co do zasady - ma zostać przeznaczony na opiekę nad dzieckiem.

Jak już zostało wspomniane na wstępie, zasady te dotyczą podejmowania pracy w czasie urlopu rodzicielskiego u pracodawcy, który udzielił tego urlopu. Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają jednak ograniczeń, jeżeli chodzi o podjęcie w tym czasie pracy w innym, niż macierzysty zakładzie pracy.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!