Urlop ojcowski

Ulgi, dodatki, zasiłki – sprawdź, jakie wsparcie otrzymasz na dziecko w 2023 roku

ulgi i zasiłki dla rodziców 2023

Twoje dziecko urodzi się w 2023 roku? Sprawdź, na jakie dodatki i ulgi możesz liczyć. A może jesteś rodzicem starszaka? Także i tobie należy się wiele uprawnień!

Becikowe

Na początek becikowe, bo to o nim warto pomyśleć najwcześniej – jeszcze przed porodem. To świadczenie jednorazowe w wysokości 1000 zł, przyznawane z tytułu narodzin dziecka. Przysługuje tym rodzinom, w których dochód na jednego członka nie przekracza 1922 zł. By otrzymać becikowe należy złożyć wniosek w okresie 12. miesięcy od dnia narodzin dziecka, ale o świadczeniu warto pomyśleć już na samym początku ciąży. Warunkiem jego przyznania jest bowiem pozostawanie ciężarnej pod opieką lekarską od co najmniej 10 tygodnia ciąży do porodu.

Zasiłek macierzyński

Jest wypłacany od dnia porodu i przysługuje osobom, które opłacały składkę chorobową. Do tej pory mógł być wypłacany maksymalnie przez 52 tygodnie (okres urlopu macierzyńskiego 20 tygodni plus okres urlopu rodzicielskiego 32 tygodnie). W 2023 roku planowane jest wydłużenie urlopu rodzicielskiego o 9 tygodni, co oznacza automatyczne wydłużenie okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Wniosek o zasiłek macierzyński należy złożyć w okresie 21 dni od dnia narodzin dziecka i przysługuje on bez względu na dochód. W przypadku matki wysokość zasiłku przez cały okres urlopu może wynosić 80% podstawy wymiaru, 9 dodatkowych tygodni dedykowanych ojcu ma być płatne w wysokości 70% podstawy.

Zasiłek na warunkach zasiłku macierzyńskiego

Mowa tutaj o wynagrodzeniu dla ojca przebywającego na urlopie ojcowskim. Taki urlop może trwać maksymalnie dwa tygodnie i musi zostać wykorzystany do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia (zmiana w dotychczasowych przepisach!). By skorzystać z urlopu należy złożyć wniosek w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru.

Kosiniakowe

To swego rodzaju alternatywa dla osób, które nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego. Podobnie jak on, kosiniakowe wypłacane jest przez 52 tygodnie, a w celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek w przeciągu pierwszych trzech miesięcy od porodu. Złożenie wniosku później sprawi, że świadczenie będzie wypłacane krócej. Kosiniakowe wynosi 1000 zł miesięcznie bez względu na dochód rodziny.

500 plus

To świadczenie comiesięczne przysługujące w kwocie 500 zł na każde urodzone dziecko bez względu na dochód rodziny. Jest wypłacane od momentu urodzenia dziecka do chwili ukończenia przez nie 18 roku życia. Okres zasiłkowy wynosi rok – przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie świadczenia. Można to zrobić przez portal Empatia, Pue Zus bądź za pośrednictwem własnej bankowości internetowej.

Zasiłek rodzinny

To świadczenie, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Jego wysokość zależna jest od wieku dziecka i dochodu rodziny – jeśli dochód jest wyższy niż 674 zł na osobę, zasiłek nie przysługuje (w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 764 zł). Zasiłek przysługuje na dziecko do ukończenia 18 lat, a także do 21 lat - pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole. Jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole/szkole wyższej i ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, zasiłek będzie przysługiwał do 24 roku życia.

Ulga prorodzinna

To nie świadczenie wypłacane bezpośrednio rodzicom, ale uprawnienie, z którego można skorzystać w czasie składania zeznania podatkowego. Jeśli rodzice wychowują więcej niż jedno dziecko, ulga przysługuje bez względu na dochód - w przypadku jednego dziecka dochód nie może przekraczać 112 tys. rocznie. Kwota podlegająca odliczeniu za każdy miesiąc kalendarzowy jest uzależniona od liczby dzieci: w przypadku jednego dziecka jest to 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł), drugiego dziecka 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł), trzeciego 166,67 zł (rocznie 2000,04 zł), a czwartego i każdego kolejnego 225 zł (rocznie 2700 zł).

Za życiem

To świadczenie jednorazowe w wysokości 4000 zł przyznawane bez względu na dochód rodziny w sytuacji urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w okresie pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Warunkiem otrzymania  świadczenia jest dokument potwierdzający ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

PIT 0 dla 4. dziecka

Z zerowego PIT-u będą mogli skorzystać rodzice posiadający co najmniej czworo dzieci,  o ile ich roczny przychód nie przekroczy 85 528 zł z dodatkowym uwzględnieniem 30 tys. kwoty wolnej od podatku. W przypadku wspólnego rozliczenia się z małżonkiem kwota ta będzie wynosiła 231 056 zł.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

To świadczenie przysługujące rodzicom na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Uprawnienie nie jest zależne od dochodu i łącznie wyniesie 12 tysięcy złotych. Rodzice mają dwie opcje wypłaty świadczenia: 500 zł co miesiąc przez okres dwóch lat bądź 1000 zł co miesiąc przez okres 12 miesięcy. Wniosek można złożyć drogą elektroniczną, podobnie jak w przypadku świadczenia 500 plus.

400 zł dofinansowania do żłobka

Rodzice dzieci, którym nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy mogą liczyć na 400 zł dofinansowania miesięcznie w celu pokrycia kosztów przebywania dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub dziecka objętego opieką dziennego opiekuna. Świadczenie nie posiada kryterium dochodowego. Przysługuje zarówno  na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie niezależnie od wieku, pod warunkiem uczęszczania tego dziecka wspomnianych placówek, a także na każde dziecko w wieku przed miesiącem ukończenia 12. miesiąca życia i po miesiącu ukończenia 35. miesiąca życia, pod warunkiem, że będzie uczęszczało do instytucji opieki.

Dobry Start

To świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, które przysługuje bez względu na dochód - corocznie, do momentu ukończenia przez dziecko nauki w szkole. Wnioski składa się drogą elektroniczną wraz z początkiem wakacji – od 1 lipca. Ostateczny termin na przesłanie dokumentów to 30 listopada danego roku, ale im później złożymy wniosek, tym później otrzymamy zastrzyk gotówki, którego celem jest przynajmniej częściowe sfinansowanie wyprawki szkolnej.

------

Szczegółowe informacje na temat każdego z uprawnień znaleźć można na stronach rządowych, m.in. www.gov.pl.

 

Autor: Agata Cygan-Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!