Urlop ojcowski

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Urlop ojcowski na świadectwie pracy

Od 1 stycznia 2010 r. pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego. Urlop taki może być wykorzystany tylko raz na dane dziecko, w stosunkowo długim okresie - aż do czasu osiągnięcia przez nie dwunastego miesiąca życia. Z tego względu kolejny pracodawca, oprócz wiedzy na temat wieku dziecka, musi mieć informację, czy pracownik już korzystał z urlopu ojcowskiego, czy nadal jest do niego uprawniony.


W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczenia społecznego w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów. Zwolnienia opiekuńcze przysługujące pracownikom z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, przysługujące na mocy przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – w wymiarze maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym – to przykłady takich właśnie uprawień. Informacja o urlopie ojcowskim powinna również znaleźć się więc na świadectwie pracy ojca.

Choć, ani przepisy prawa pracy, ani stanowisko Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ani też stanowisko Głównego Inspektora Pracy nie precyzują tego zagadnienia, to jednak powinno się informację o urlopie ojcowskim umieszczać na świadectwie pracy, jeżeli pracownik skorzystał z urlopu. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282 z późn. zm.), w którym w § 1 ust. 1 pkt 3 dopuszcza się umieszczenie w świadectwie pracy informacji dotyczącej wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy.

Wpis na świadectwie pracy dotyczący wykorzystanego (bądź nie) urlopu ojcowskiego będzie informacją dla kolejnego pracodawcy, czy pracownik, którego dziecko nie ukończyło dwunastego miesiąca życia, jest nadal uprawniony do tego urlopu. Brak informacji o skorzystaniu z tego uprawnienia może prowadzić do wielu nadużyć, np. pracownik ponownie będzie wnioskował o taki urlop u nowego pracodawcy, mimo że z urlopu na dane dziecko już raz skorzystał. A jeśli na świadectwie pracy brak informacji o tym, że pracownik z urlopu ojcowskiego skorzystał – nowy pracodawca, zgodnie z prawem będzie musiał przyznać pracownikowi urlop, jeśli ten złoży wniosek z zachowaniem odpowiednich terminów.

Informację o skorzystaniu przez pracownika z urlopu ojcowskiego należy umieścić w ust. 4 pkt 9 formularza zgodnego ze wzorem świadectwa pracy z rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy.

 

Redakcja Portalu

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!