Urlop ojcowski

Urlop ojcowski od dnia porodu - czy jest możliwy?

noworodek

W celu otrzymania urlopu ojcowskiego należy złożyć wniosek do pracodawcy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Czy więc możliwe jest rozpoczęcie urlopu z dniem porodu?


Urlop ojcowski w praktyce

Urlop ojcowski to uprawnienie pracujących ojców, ściśle związane ze stosunkiem pracy oraz z posiadaniem i wychowywaniem dziecka. Przysługuje wyłącznie osobom pozostającym w stosunku pracy, a więc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, powołania i spółdzielczej umowy o pracę. W czasie trwania urlopu ojciec otrzymuje 100 procent wynagrodzenia, ale nie jest to tradycyjna pensja, tylko zasiłek macierzyński z ZUS, który należy mu się w związku z opłacaniem składek na ubezpieczenie chorobowe.

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Warto jednak podkreślić, że nie jest to 14 dni roboczych, a 10 - urlop obejmuje też soboty i niedziele. Można wybrać urlop w całości lub w dwóch równych częściach – po 7 dni każda. Urlop można wykorzystać w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Należy jednak pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu we wskazanym terminie tylko wtedy, kiedy wniosek o urlop wraz z niezbędnymi dokumentami zostanie złożony z odpowiednim wyprzedzeniem - w terminie minimum 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu.

Urlop ojcowski – wniosek i dokumenty

Nie istnieje jeden obowiązujący wzór wniosku o urlop ojcowski, ale w internecie można znaleźć sporo przykładów tego rodzaju dokumentu. Wniosek musi zawierać dwa najważniejsze elementy:

  • imię i nazwisko pracownika;
  • okres, na jaki ma być udzielony urlop.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
  • oświadczenie pracownika dotyczące tego, czy korzystał już z urlopu ojcowskiego albo jego części.

 

Urlop ojcowski od dnia porodu – czy to możliwe?

A teraz wróćmy do informacji, że urlop ojcowski można wykorzystać w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka, ale nie później niż do ukończenia przez nie 24 miesiąca życia. Jeśli byłoby to prawdą, urlop można byłoby rozpocząć także w dniu porodu. W tym momencie pojawiają się jednak dwie wątpliwości.

Po pierwsze: konieczność złożenia wniosku co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia urlopu. Jeśli poród rozpocząłby się niespodziewanie i znacznie przed terminem, mogłoby to uniemożliwić złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem, a co za tym idzie – uniemożliwić rozpoczęcie urlopu z dniem porodu. Po drugie: konieczność dołączenia do wniosku aktu urodzenia dziecka. Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia i pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia. Oznaczałoby to, że pracownik nie może złożyć wniosku o urlop ojcowski u pracodawcy wcześniej, niż dzień po urodzeniu dziecka. A skoro wniosek musi zostać złożony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, jego urlop mógłby się rozpocząć najwcześniej tydzień po narodzinach dziecka. Czy tak jest w istocie?

Urlop ojcowski od dnia porodu – tak, to możliwe

Na początek trzeba zaznaczyć, że 7-dniowy termin na złożenie wniosku nie oznacza, że wniosku  tego nie można złożyć wcześniej ani później. Ustalenie takiego odgórnego terminu zabezpiecza pracodawców przed niespodziewanymi decyzjami pracowników, które mogłyby wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie firmy. Daje pracodawcy możliwość przygotowania się na nieobecność pracownika. Jeśli więc pracownik złoży wniosek bez zachowania wymaganego terminu, a ucierpiałoby na tym przedsiębiorstwo, pracodawca ma prawo do odmowy. Jeśli jednak firma nic nie straci na nagłej nieobecności pracownika (przykładowo jego obowiązki może w tym czasie przejąć ktoś inny), przełożony może przyjąć wniosek nawet w tym samym dniu, w którym pracownik chciałby rozpocząć urlop.

Oznaczałoby to, że wzięcie urlopu zaraz po porodzie jest możliwe nawet, jeśli poród rozpocząłby się niepodziewanie i przed terminem. Tym bardziej będzie to możliwe w przypadku, kiedy data porodu jest znana i pewna – przykładowo zaplanowane jest cesarskie cięcie. A co z aktem urodzenia dziecka? W powyższych sytuacjach nie powinno stanowić problemu dołączenie aktu urodzenia do wniosku w późniejszym terminie, czyli zaraz po urodzeniu dziecka. ZUS wypłaca pieniądze za urlop ojcowski niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku i ważne, by w tym czasie pracownik dostarczył pracodawcy komplet wymaganych dokumentów.

Podsumowując: udzielenie urlopu ojcowskiego od dnia porodu jest możliwe, ale w niektórych przypadkach będzie zależne od decyzji pracodawcy.

 

Autor: Agata Cygan - Kukla

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!