Urlop ojcowski

Wypowiedzenie umowy o pracę a ciąża

Wypowiedzenie umowy o prace cieżarnej

Przyszła mamusia ma wiele nowych obowiązków. Teraz musi dbać szczególnie nie tylko o siebie, ale i o dziecko. Warto jednak pamiętać o tym, że kobieta spodziewająca się dziecka oprócz nowych obowiązków, zyskuje także nowe prawa. Nie tylko w domu, ale także w pracy.


Wypowiedzenie nieskuteczne

Pracownice w ciąży są objęte szczególnym rodzajem zakazu wypowiedzenia umowy o pracę. Warto pamiętać, że okres ochronny rozpoczyna się w momencie zajścia w ciążę, przy czym nie ma znaczenia czy kobieta miała w chwili otrzymania wypowiedzenia świadomość swojego stanu. W sytuacji, kiedy dochodzi do rozwiązania umowy o pracę, a pracownica nie zdawała sobie w tym czasie sprawy z ciąży, z chwilą powiadomienia pracodawcy o owym fakcie ma prawo złożyć gotowość do ponownego podjęcia pracy. Pracodawca ma wówczas obowiązek zatrudnienia jej na dotychczasowych warunkach. Zakazem objęte jest zarówno wypowiadanie umowy, jak i  jej rozwiązanie. Pracodawca ma zakaz rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych, natomiast rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy, wymaga zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, do której należy ciężarna bądź która podjęła się jej obrony. Co istotne, zakaz wypowiedzenia umowy obowiązuje także w przypadku, kiedy pracownica zajdzie w ciążę w okresie trwania wypowiedzenia. Warto zauważyć, że w przypadku, kiedy to sama pracownica przedstawi chęć rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie mając jednak świadomości swego stanu, może uchylić się od skutków tego oświadczenia. Wypowiedzenie umowy ani jej rozwiązanie nie jest możliwe także w czasie korzystania przez kobietę z urlopu wychowawczego.

Umowy terminowe

Zakaz wypowiedzenia nie dotyczy pracownic zatrudnionych na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca.  Umowa, która została zawarta na okres próbny, przekraczający jeden miesiąc, zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu, w przypadku gdyby miała zostać rozwiązana po upływie 3. miesiąca ciąży. W przypadku umów terminowych, których okres kończy się w dniu urodzenia dziecka, kobieta traci także prawo do urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego, przysługuje jej jednak zasiłek macierzyński.

Kiedy wypowiedzenie?

Wypowiedzenie jest więc możliwe w przypadku ciężarnej, która zatrudniona jest na okres próbny nie przekraczający 1. miesiąca. Do wypowiedzenia może dojść także w sytuacji, kiedy następuje ogłoszenie upadłości lub likwidacji firmy. W tym przypadku pracodawca jest jednak zobowiązany uzgodnić z zakładową organizacją związkową, która reprezentuje pracownicę, termin rozwiązania umowy. Jeżeli nie istnieje możliwość zapewnienia ciężarnej innego zatrudnienia, wówczas przysługuje jej do dnia porodu zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, natomiast okres pobierania tego zasiłku zostaje wliczony do stażu pracy. Pracodawcy, którzy nie pamiętają bądź nie przestrzegają przywilejów kobiet ciężarnych powinni wiedzieć,  że każde nieuprawnione rozwiązanie umowy o pracę może prowadzić do procesów sądowych, w których prawo opowie się za ciężarną pracownicą.

 

Agata Cygan

Na jaki urlop możesz liczyć? Sprawdź!